< GERİ KORUMAİMAR PLANI

KARS - KALEİÇİ Koruma Amaçlı İmar Planı (2006)

“Kars-Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi”; Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu (WHF) ve Christensen Fonu’nun işbirliği, Çekül Vakfı ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirilmesi amaçlanan, Kars’taki mimari ve kültürel mirası turizm temasıyla bütünleşecek şekilde değerlendirmeyi öngören bir kentsel koruma/canlandırma projesidir.

Kaleiçi, Kars Kenti’nin tarihi-geleneksel çekirdeğini oluşturmaktadır. Kentin zamanla güney yönünde gelişmesi ve kent merkezi ile cazibe alanlarının büyük ölçüde Rus gridi içerisinde yer alması, bu bölgenin süreç içerisinde niteliğini kaybetmesine ve çöküntü alanı haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum ziksel yapıya da yansımış, anıtsal yapılar dışında eski kentsel doku ve onu oluşturan sivil mimarlık örnekleri neredeyse tamamen kaybolmuş ve yerini niteliksiz yapılara bırakmıştır.

Bu kapsamda Kaleiçi Projesi’nin temel hede ; çöküntüleşme sürecinin geriye döndürülmesi ve niteliğini kaybetme olan geleneksel dokunun yeniden canlandırılmasına yönelik bir planlama ve tasarım yaklaşımının ortaya konmasıdır. Koruma Amaçlı İmar PLanı’nın sınırları, kale ve çevresindeki I. derece Arkeolojik Sit Alanı ile dış kale ile tanımlanabilecek III. derece Arkeolojik Sit Alanı’nı kapsayan 57.57 hektarlık bir alandır.